1. Partijen en object
MEGA-TECH SRL (hierna “MEGA-TECH SRL” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Marie Christinestraat 9 1020 Laken – Brussel (België)
BCE / BTW: BE 0459295097
Mail: info@mega-tech.be

MEGA-TECH SRL stelt dit privacybeleid vast, met als doel de gebruikers van de website die wordt gehost op het volgende adres: mega-tech.be (hierna de "site") transparant te informeren over hoe persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door MEGA-TECH SRL.
De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.
Als zodanig bepaalt MEGA-TECH SRL alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. MEGA-TECH SRL verbindt zich er daartoe toe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna genoemd). , "de wet") en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de regel ").
MEGA-TECH SRL is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonlijke gegevens van gebruikers op hun verzoek en voor hun rekening verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). Indien nodig verbindt MEGA-TECH SRL zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van de Wet en het Reglement.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de Site door Gebruikers kan leiden tot het meedelen van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens door MEGA-TECH SRL, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van MEGA-TECH SRL, zal in overeenstemming zijn met de wet en de regelgeving.
Persoonlijke gegevens worden door MEGA-TECH SRL verwerkt, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:
een geautomatiseerde procedure

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens In
overeenstemming met artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens meegedeeld aan de Gebruiker en zijn als volgt:
1. om de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de plaats ;
2. Om de controle op de uitvoering van de aangeboden diensten te verzekeren
3. om marketing- en promotionele informatieactiviteiten uit te voeren na voorafgaande toestemming van de Gebruiker en tot de intrekking van deze toestemming, bijvoorbeeld het verzenden van promoties over de producten en diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke;

4. vragen van gebruikers beantwoorden;

5. de kwaliteit van de site en van de door de verwerkingsverantwoordelijke aangeboden producten en/of diensten te verbeteren.
2. Persoonsgegevens die waarschijnlijk zullen worden verwerkt
De Gebruiker gaat ermee akkoord dat MEGA-TECH SRL bij het bezoeken en gebruiken van de Site de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, volgens de methoden en principes beschreven in dit Privacybeleid: 1. gebruikersinformatie
die ze voorzien voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, namelijk naam, voornaam, adres, IBAN-nummer en bankgegevens, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer; en meer in het algemeen alle vrijwillige informatie die door de gebruiker wordt verstrekt.
2. Gebruikersinformatie door formulieren in te vullen of contact op te nemen via e-mail of andere middelen, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van Gebruikers;
3. met betrekking tot elk bezoek van de gebruiker aan de site, is de automatisch verzamelde informatie
: IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, besturingssysteem
b. alle informatie over de pagina's die de Gebruiker op de Site heeft geraadpleegd, met name de URL, de browsetijd,
c. alle facturen tijdens de wettelijke termijn.
2. Toestemming
Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het privacybeleid in hypertekstlink voorstelt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde bewerkingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met MEGA-TECH SRL. Elk contract tussen MEGA-TECH SRL en een gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding door de gebruiker van het privacybeleid.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensbeheerder, in overeenstemming met de methoden en principes die in dit Privacybeleid zijn opgenomen, zijn persoonlijke gegevens die hij op de Site of ter gelegenheid van de door MEGA-TECH SRL aangeboden diensten meedeelt, verwerkt en verzamelt voor de doeleinden hierboven aangegeven.
De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming onverlet.

6. Duur van de bewaring van de persoonsgegevens van de Gebruikers
Overeenkomstig artikel 13 §2 van het Reglement en van de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt mogelijk te maken.
Deze looptijd is in alle gevallen korter dan: 5 jaar

7. Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan agenten, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van MEGA-TECH SRL die voldoende gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die samenwerken met MEGA-TECH SRL in het kader van de marketing van producten of het leveren van diensten. Ze handelen onder het rechtstreekse gezag van MEGA-TECH SRL en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn bekendgemaakt de inhoud van dit privacybeleid. MEGA-TECH SRL zorgt ervoor dat ze deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden zullen verwerken, op een discrete en veilige manier.
In het geval dat de gegevens aan derden worden meegedeeld voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gebracht, zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonsgegevens.

8. Rechten van de Gebruiker
De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@mega-tech.be, of een brief per post gericht met een kopie van zijn identiteitskaart. op het volgende adres: Marie Christinestraat 9 1020 Laken – Brussel (België)
1. Recht op toegang
Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement garandeert MEGA-TECH SRL het recht op toegang van de Gebruiker tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens, evenals de volgende informatie:
• de doeleinden van de verwerking;
• de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
• de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, in het bijzonder ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties;
• waar mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gehanteerd om deze termijn te bepalen;
• het bestaan ??van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de achterliggende logica, alsmede dat de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene
De verwerkingsverantwoordelijke kan de betaling van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten verlangen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.
1. Recht op rectificatie
MEGA-TECH SRL garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.
In overeenstemming met artikel 16 van het Reglement kunnen onjuiste, onnauwkeurige of niet ter zake doende gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker voert eerst zelf de nodige wijzigingen uit vanaf zijn gebruikers-/andere account, behalve als deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan MEGA-TECH SRL.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening brengt de Verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.
1. Recht op verwijdering
De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens zo snel mogelijk te laten wissen in de gevallen opgesomd in artikel 17 van het Reglement.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens, of van elke kopie of reproductie daarvan.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:
• voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin wordt voorzien door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een ??taak van algemeen belang uit te voeren of die valt onder de uitoefening van het openbaar gezag in de controleur;
• het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
In overeenstemming met artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.
1. Recht op beperking van de verwerking
De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen opgesomd in artikel 19 van het Reglement.
In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening stelt de Verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.
1. Recht op dataportabiliteit
In overeenstemming met artikel 20 van het Reglement hebben Gebruikers het recht om van MEGA-TECH SRL de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere controller zonder dat MEGA-TECH SRL dit belemmert in de gevallen voorzien in het Reglement.
Wanneer de Gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig de vorige paragraaf uitoefent, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden verzonden, wanneer dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht op gegevenswissing. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op dataportabiliteit doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.
1. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om vanwege zijn specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van de automatisering van gegevens uitgevoerd door MEGA-TECH SRL. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal MEGA-TECH SRL geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker. , of voor de vestiging, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
1. Recht van klacht
De Gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door MEGA-TECH SRL bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Verdere informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
Een klacht kan worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Telefax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies
De site gebruikt cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan te bieden. De doeleinden en methoden van cookies staan ??in dit artikel.
1. Algemene principes
Een “Cookie” is een bestand dat tijdens het raadplegen van de Website tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.
Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden waarmee MEGA-TECH SRL samenwerkt.
Sommige cookies die door MEGA-TECH SRL worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site, andere verbeteren de gebruikerservaring.
De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.
Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.
1. Type cookies en nagestreefde doeleinden
Verschillende soorten cookies worden gebruikt door MEGA-TECH SRL op de Site:
• Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de gebruiker te vergemakkelijken navigatie;
• Cookies voor statistische en kijkcijfers: deze cookies maken gebruikersherkenning mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectief middel om het browsen van gebruikers te verbeteren, door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die hen waarschijnlijk interesseren. Ze stellen MEGA-TECH SRL ook in staat om mogelijke bugs op de website te identificeren en te corrigeren.
• Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te onthouden (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal);
• Tracking cookies: MEGA-TECH SRL gebruikt tracking cookies via Google Analytics om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en om anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken stellen MEGA-TECH SRL in staat om de website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/
1. Bewaartermijn cookies Cookies
worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die waarschijnlijk op de harde schijf van de Gebruiker worden opgeslagen en hun bewaartermijn zijn als volgt:
"ga": 1 jaar
"_gid": tijdens de sessie
"chatlio_at-72..." 1 maand
"MCpopupClosed" 2 jaar

1. Beheer van cookies
Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser te wijzigen. De programmering van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een ??melding of melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo te beslissen om deze te accepteren of te weigeren.
Indien de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is daarom mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet of gedeeltelijk bruikbaar zijn.
Indien de Gebruiker aldus bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s):
Voor gebruikers met:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb /windows-10/edge-privacy-faq
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
• Firefox: https://support.mozilla.org/fr/ kb/activate -desactivate-cookies-preferences
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
Als de Gebruiker het gebruik van Google Analytics-cookies weigert, wordt hij uitgenodigd om zijn browser in die zin te configureren, op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Beperking van aansprakelijkheid van de gegevensbeheerder
De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met MEGA-TECH SRL. De inhoud van deze sites en hun conformiteit met de wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van MEGA-TECH SRL.
De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de website bekend te maken. MEGA-TECH SRL raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen sterk aan om een ??verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De Verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd - ingevoerd door minderjarigen. In geen geval zullen persoonlijke gegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.
MEGA-TECH SRL is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of de diefstal van persoonlijke gegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

11. Beveiliging
De Verwerkingsverantwoordelijke treft organisatorische en technische maatregelen om een ??passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
De Data Controller gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het privacybeleid
MEGA-TECH SRL behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging zal op de Site worden weergegeven of per e-mail worden verzonden met het oog op verzet.

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Dit Privacybeleid wordt exclusief beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van MEGA-TECH SRL.

14. Contact
Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via het volgende adres: info@mega-tech.be